ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CYKELL BVBA (versie 1.0 van 23 november 2012)

Artikel1– Toepassingsgebied

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, verkopen, facturen, adviezen, projecten en overeenkomsten tussen CYKELL BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 60B, met ondernemingsnummer 0847.134.058, en haar klant, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen (aankoop)voorwaarden (op documenten) van de klant. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst. De klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene bestel-, verkoops- en factuurvoorwaarden, hieronder vermeld, en deze integraal te aanvaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offertes / Bestellingen

2.1. Onze prijsoffertes, aanbiedingen, prijzen en/of andere inlichtingen vermeld in documentatie, catalogi, prijslijsten, briefwisseling of elektronische communicatiemiddelen zijn vrijblijvend, louter indicatief en zonder enige verbintenis van onzentwege. Deze documenten zijn slechts bindend indien ze het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvaarding door CYKELL BVBA.
CYKELL BVBA aanvaardt langs elektronische weg (email, faxbericht, etc.) bestellingen van de klant. Indien de klant de prijsofferte/het aanbod via elektronische weg aanvaard heeft, bevestigt CYKELL BVBA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod van de klant.

2.2. De aanvaarding der bestellingen is slechts definitief onder voorbehoud van aanvaarding en levering door onze leveranciers.
2.3. Onze prijzen zijn berekend op basis van de kostprijzen op het ogenblik van onze offerte. Zij kunnen derhalve aangepast worden indien deze factoren zouden wijzigen gedurende de uitvoering van de bestelling.
2.4. Alle prijzen zijn in EUR weergegeven en zijn exclusief BTW , behalve indien anders vermeld.

Artikel 3 – Leveringstermijnen

3.1. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven. Voormelde verbintenis is bijgevolg geen resultaatsverbintenis. De vertragingen kunnen uit hoofde van de klant geenszins de nietigverklaring of verbreking van de bestelling/offerte rechtvaardigen. CYKELL BVBA is in geen geval gehouden tot betaling van enige vergoeding uit hoofde van vertraging.
3.2. Wanneer de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door overmacht of toeval, zal de uitvoering van de overeenkomst geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is en nietig verklaard worden wanneer deze verhindering definitief is, en dit zonder vergoeding aan de klant.

Artikel 4 – Leveringen/Eigendomsvoorbehoud

4.1. Alle afleveringen van de goederen gebeuren op de maatschappelijke zetel van CYKELL BVBA, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
4.2. CYKELL BVBA behoudt zich het recht voor om slechts tot leveren van de goederen over te gaan na storting van het voorschot bepaald bij de aanvaarding of bestelling. 4.3. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de klant van de totaal overeengekomen prijs en mogelijke kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd.. De klant draagt alle risico’s vanaf de daadwerkelijke levering van de goederen. De klant verbindt zich ertoe om de goederen niet geheel noch gedeeltelijk over te dragen of te belasten tot de volledige betaling van de prijs. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de levering van de goederen.. Zo is hij verantwoordelijk voor het verlies ervan, zelfs ingeval van overmacht of toeval. De betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Artikel 5 – Prijs- en betalingsmodaliteiten

5.1. Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn al onze facturen contant netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar in EUR op de zetel van de CYKELL BVBA. BTW alsook alle andere belastingen/heffingen vallen ten laste van de klant.
5.2. Iedere klacht met betrekking tot de (voorschot)factuur zal slechts aangenomen worden indien ze schriftelijk en binnen de drie kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan CYKELL BVBA werd overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht laattijdig.

5.3. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar, zelfs indien gemak van betaling werd toegestaan. In dat geval behoudt CYKELL BVBA zich het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te weigeren, te schorsen of te annuleren, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder vertragingsvergoeding.
5.4. Betalingen die de klant aan CYKELL BVBA verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

5.5. Op niet tijdig betaalde facturen is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet welke zal worden berekend overeenkomstig de Wet Betalingsachterstand dd. 2 augustus 2002. Daarnaast is hij eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd dat als volgt wordt berekend op het niet betaalde factuurbedrag:
- 15% op de eerste schijf tot 6.000 EUR;

- 10% op de tweede schijf van 6.000,01 EUR tot 25.000 EUR;
- 5% op de schijf vanaf 25.000,01 EUR.
en dit in elk geval met een minimum van 100 EUR voor de andere kosten dan de gerechtskosten. Daarnaast zullen de gebeurlijke advocatenkosten- en gerechtskosten eveneens ten laste van de klant zijn.
5.6. Bij gebreke aan betaling van de factuur na tien kalenderdagen na de aanmaning, kan CYKELL BVBA de overeenkomst van rechtswege en zonder aanmaning als ontbonden beschouwen. CYKELL BVBA is vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug op te halen bij de klant. CYKELL BVBA behoudt zich tevens het recht voor een wissel te trekken op de schuldenaar zonder dat dit schuldvernieuwing of afwijking van onze algemene verkoopsvoorwaarden met zich meebrengt.
5.7. CYKELL BVBA bezit een retentierecht op elk goed voor elke onbetaalde factuur, ook al slaat die op oudere niet-betaalde facturen.
5.8. Indien op verzoek van de klant de factuur wordt opgemaakt op naam van een derde (natuurlijke persoon of rechtspersoon), dan blijft de klant hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de betaling ervan en is de derde gehouden tot naleving van alle verbintenissen die voortvloeien uit onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 6 – Waarborgen

CYKELL BVBA behoudt zich het recht voor om voor de nog uit te voeren bestellingen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen indien op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant. De kosten van vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de klant. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt CYKELL BVBA zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder enige vergoeding te ontbinden. In voorkomend geval is de klant aan CYKELL BVBA een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

Artikel 7 – Beperkte aansprakelijkheid

7.1. De goederen worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van de levering.
7.2. De klant verklaart de technische bijzonderheden, mogelijkheden en beperkingen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst vormen te kennen. De klant verbindt er zich toe om steeds de door onze opgestelde montage- en bedieningshandleiding van elk goed aan zijn klanten te bezorgen.
7.3. In geval van een materieel gebrek of gebrek in de fabricage blijft onze aansprakelijkheid beperkt, naar onze keuze, tot de herstelling of vervanging van het gebrekkig goed zodat CYKELL BVBA niet aansprakelijk kan gesteld worden voor (on)rechtstreeks verlies of schade uit dien hoofde aan personen of goederen berokkend.

Artikel 8 – Annulatie / Opzegging / Verbreking

Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract door de klant geeft CYKELL BVBA het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs, het meer gevorderde te bewijzen. CYKELL BVBA heeft het recht om alle verdere leveringen of betalingen ten aanzien van de in gebreke blijvende klant op te schorten en/of aangegane contracten te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 9 – Bevoegdheid / Toepasselijk recht

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd.