Disclaimer

 Door deze site te bezoeken, gaat u akkoord met de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden.

Deze site is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over Cykell bvba commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht, hierna afgekort Cykell, die haar maatschappelijke zetel heeft te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 60B en mag enkel als dusdanig gebruikt worden.

Hoewel Cykell zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Cykell kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site.

Cykell behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

Cykell verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Cykell behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de Cykell-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cykell.

De gebruiker verbindt er zich toe 1) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, 2) de toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen, noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Cykell of aan derden, 3) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Cykell kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de Cykell-site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen Cykell en de exploitanten van deze gelinkte sites.

Cykell kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd zijn.

Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruiksvoorwaarden van Cykell of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op info@cykell.com.

Privacy Beleid

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie.